Kullanım Sözleşmesi

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

UCPA SPOR TURİZM VE TİC. A.Ş.
HİSARÖNÜ KÖYÜ LİMANBAŞI MEVKİİ 20 48700 MARMARİS / MUĞLA
+90 (0212) 518 2280
0530 546 8790

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER:

3.1- ALICI, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
3.2- SATICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.
3.3- Sözleşme konusu hizmet, ALICI’ dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, sözkonusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.
3.4- Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin, bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.5- Hizmetin ifasından sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.
3.6- İşbu sözleşme, ALICI tarafından okunup onaylandığına dair seçenek işaretlendikten sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI:

ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası için iş bu sözleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren ( 7 ) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ ya faks, e-mail yolu ile yazılı olarak bildirimde bulunulması şarttır.Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya kullanımına sunulan hizmetin faturasının SATICI’ ya teslimi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli ALICI tarafından SATICI’ya ne şekilde ödendiği ise aynı şekilde ALICI’ya iade edilir (Ödeme ALICI tarafından banka havalesi ile yapılmış ise iade ALICI’nın aynı banka hesabına yada ödeme ALICI tarafından kredi kartı ile yapılmış ise iade ALICI’nın aynı kredi kartına yapılacaktır). Fatura aslı gönderilmez ise, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 5 – İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER:

5.1.SATICI, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi kalkış saatinden 24 saat öncesinde iptal veya tehir edebilir. Bu durumda ALICI’nın tazminat hakkı yoktur.

5.2- SATICI, gerekli gördüğü durumda ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmetleri başlangıcından 7 gün önceye kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. ALICI, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği taktirde rezervasyonunu iptal edip, ödediği ücretin tamamını 10 gün içinde iade alma hakkına sahiptir.

5.2 A- ALICI, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

B- ALICI, cayma hakkının süresi içerisinde kullanmamasına rağmen hizmetin başlamasından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35′ ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını SATICI’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ALICI tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

5.3 ALICI ,gezinin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. ALICI,  tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel SATICI’ya sunmakla yükümlüdür

5.4 ALICI nın başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; SATICI ALICI adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde ALICI’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5.5- ALICI’nın, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

5.6- Hava şartlarından dolayı yapılamayan aktiviteler için geri ödeme yapılmaz. Alternatif aktivite seçenekleri sunulur.

Erken Rezervasyon Kampanyasına dahil olan kayıtlarda cayma hakkı süresi içerisinde kullanılmayarak konaklama tarihinden 7 gün öncesine kadar yapılan isim değişikliği , tarih değişikliği ve iptal taleplerinde ALICI hizmet bedelinin %35’ini, 7 günden az kala yapılan isim değişikliği , tarih değişikliği ve iptal taleplerinde ALICI hizmet bedelinin tamamını SATICI’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER :

6.1- SATICI ile ALICI arasında kayıt esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri ALICI tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır.

6.2- ALICI hizmeti satın alan ALICILARLA, konaklama tesisleri, taşıyıcı firmalar, ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ve tüzel kişiler nezdinde hizmet veren konumundadır. Bu nedenle müracaat ile geziye kayıt olan ALICILARIN SATICI ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına, araçların programda gösterilen saatte hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerle, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş ve savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, veya öngöremez teknik kusurlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan SATICI sorumlu değildir.

6.3- ALICI’ nın, satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu SATICI’ya ve konaklama tesisine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde ALICI ifayı kabul etmemiş sayılmaz ve hizmeti kullanmış addolunur. ALICI’ nın şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.

6.4- Bu sözleşmeye yazılı olmayan hususlarda 1618 Sayılı yasa , 4077 Sayılı TKHK, IATA, IHA, UFTAA Konvensiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, BK. , TTK, Türkiye’ nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul görülen Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’ de tatbik olunan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

MADDE 7- DUYURULAR:

SATICI kendisinden herhangi bir hizmet satın alan tüketicisinin ve tüketicilerinin vereceği, e-mail, GSM numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik e-mailing, SMS gönderimi, katalog gönderimini “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi” kanununa uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. Tüketici imzalamış olduğu bu sözleşmeyle SATICI’nın kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir. Tüketici(ler) kendi iletişim kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. SATICI, tüketicisine bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden SATICI kurumsal elektronik iletişim adresi olan iletisim@ucpaspor.com mail adresine veya isteyeceği her hangi bir yolla SATICI’ya bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan e-mailing, SMS gönderimi ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.
MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Türkiye Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir.
ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.